GLAM September 2018 - Ezurin Khyra & Tunku Nadya Khyra